Bạn có thể xem hoặc download quyết định thành lập hội đòng nghiên cứu khoa học tại đây   Download